01/586 26 00

Osnovne informacije

Osnovna dejavnost oddelka za geomehaniko je preverjanje kakovosti materialov in izvedenih zemeljskih del ter temeljenja. V sklopu notranje in zunanje kontole kakovosti smo prisotni pri programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in tujini, državnih in lokalnih cest, železnic, letališč, objektov komunalne infrastrukture, odlagališč komunalnih in radioaktivnih odpadkov... Izvajamo laboratorijske preiskave zemljin, kamenih agregatov, kamnin in stabilizacijskih mešanic ter terenske preiskave pri njihovem vgrajevanju ter kontrolo temeljenja visokogradniških objektov - mostov, viaduktov, proizvodnih, poslovnih in individualnih stavb. Opravljamo geološke preglede kamnolomov in gramoznic, analize stanja cest ter strokovno svetujemo pri njihovi revitalizaciji, intenzivno se ukvarjamo tudi s problematiko in meritvami torne sposobnosti voznih površin.

Poseben pomen namenjamo vzdrževanju in širitvam postopkov preiskav, akreditiranih po standardu SIST EN ISO/IEC 17025.

Oddelek izvaja in sodeluje pri razvojno raziskovalnih projektih, izobraževanjih, aktivno sodeluje na konferencah, kar je podrobneje razvidno v bibliografijah zaposlenih na oddelku. Smo redni člani Slovenskega geotehniškega društva in Komisije za zemeljska dela pri DARS.

Storitve, dela in naloge oddelka

 • Izvajanje zunanje in notranje kontrole kakovosti temeljenja, zemeljskih del (nasipi, zasipi, povozni plato, tesnilne plasti- glineni naboji, drenaže, filtri, posteljica...), nevezanih nosilnih plasti voziščnih konstrukcij(tampon) in stabilizacijskih mešanic z vrednotenjem rezultatov
 • Laboratorijske in terenske preiskave zemljin, kamnin in stabilizacijskih mešanic v skladu z veljavnimi standardi
 • Preiskave kamenega agregata za potrebe kontrole proizvodnje
 • Izdelava receptur za kemično stabiliziranje zemljin in cementno stabilizacijo
 • Tehnološko sodelovanje pri pripravi, načrtovanju in proizvodnji, ter vgrajevanju zemljin, agregatov in stabilizacijskih mešanic
 • Raziskave na področju zemeljskih del, nevezanih nosilnih plasti in stabilizacijskih mešanic:
  • uvajanje novih standardiziranih preiskav
  • preskušanje in uvajanje alternativnih materialov
  • preskušanje novih tehnoloških postopkov proizvodnje in vgrajevanja
 • Geološko geotehnične terenske in laboratorijske raziskave tal za potrebe temeljenja objektov
 • Geološka spremljava geotehničnih del (globoko temeljenje, globoke sanacije tal, varovanje gradbenih jam, vgrajevanje geotehničnih sider)
 • Geološko geotehnični pregledi gradbenih jam in izkopov za plitke in globoke temelje
 • Geološko geotehnični pregledi in spremljanje kakovosti nahajališč v kamnolomih in peskokopih (kartiranja, vzorčevanja, ocene perspektivnosti, kontrola in zagotavljanje kakovosti...)
 • Analiza stanja cest in ugotavljanje vzrokov poškodb
 • Meritve in raziskave torne sposobnosti vozišč
 • Nadzor zemeljskih in geotehničnih del
 • Svetovanja, izvedba ekspertiz in izdelava strokovnih mnenj
 • Vodenje in sodelovanje pri razvojno raziskovalnih projektih
 • Izobraževanje kadrov na področju geotehnike