Pridobitev certifikata

Pridobitev certifikata za regulirano harmonizirano področje

Za gradbene proizvode je predvidenih 5 različnih sistemov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti (na kratko AVCP).

Za večino gradbenih proizvodov velja po Uredbi (EU) št. 305/2011 sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 2+, ki nalaga proizvajalcu in priglašenemu organu vsakemu svojo vlogo:

Sistem 2+
naloge proizvajalcanaloge priglašenega organaosnova za znak CE
 • Določitev tipa proizvoda
 • Tovarniška kontrola proizvodnje
 • Preskušanje vzorcev v skladu z predpisanim programom preskušanja
 • Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje na osnovi:
  • Začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje
  • Stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje
 • Proizvajalčeva izjava o lastnostih, ki temelji na cetifikatu o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje

Naloga Igmata je, da na podlagi uspešno opravljenega začetnega preverjanja izda certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje. Njegovo veljavnost podaljšuje z rednimi kontrolnimi pregledi za nadzor skladnosti.

Druga dva sistema, ki ju izvajamo v Igmatu sta še sistem 1 in 3.

Za sistem 1 velja sledeča razdelitev nalog med proizvajalcem in priglašenim organom:

Sistem 1
naloge proizvajalcanaloge priglašenega organaosnova za znak CE
 • Tovarniška kontrola proizvodnje
 • Preskušanje vzorcev, ki jih proizvajalec odvzame v proizvodnem obratu, skladno s predpisanim programom preskušanja
 • Določitev tipa proizvoda
 • Začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje
 • Stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje
 • Proizvajalčeva izjava o lastnostih, ki temelji na certifikatu o nespremenljivosti lastnosti proizvoda

Naloga Igmata je, da na podlagi uspešno opravljenega začetnega preverjanja izda certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda. Njegovo veljavnost podaljšuje z rednimi kontrolnimi pregledi za nadzor skladnosti.

Za sistem 3 velja, da imata proizvajalec in priglašeni organ naslednje naloge:

Sistem 3
naloge proizvajalcanaloge priglašenega organaosnova za znak CE
 • Tovarniška kontrola proizvodnje
 • Določitev tipa proizvoda
 • Proizvajalčeva izjava o lastnostih

Proizvajalec poda Izjavo o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda.

Konkretne zahteve za posamezne proizvode navajajo harmonizirani evropski standardi, ki po objavi v Uradnem listu Evropske unije stopijo v obvezno veljavo tudi v Sloveniji.

Vsak proizvajalec gradbenih proizvodov mora v svojem obratu vpeljati ustrezno tovarniško kontrolo proizvodnje, ali za to pooblastiti usposobljen zunanji laboratorij in izvajati ostale predpisane naloge.

Na podlagi pisnega zahtevka za certificiranje Igmat začne predpisani postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Proizvajalec na podlagi pridobljenega certifikata izda Izjavo o lastnostih za vsako proizvedeno vrsto materiala, s katero jamči za skladnost s predpisanim harmoniziranim standardom in proizvod opremi s CE znakom.

Za vzpostavitev prvih stikov in pridobitev podrobnejših informacij o postopku za pridobitev certifikata CPR se obrnite na našo certifikacijsko službo.

Pridobitev certifikata za regulirano neharmonizirano področje

Igmat izvaja, skladno z nacionalno zakonodajo (ZGPro-1), dejavnosti certificiranja tudi na reguliranih neharmoniziranih področjih, za kar je prav tako pridobil imenovanja s strani Ministrstva za gospodarstvo RS.

Te dejavnosti trenutno izvaja po sistemu 2+ in 1.

Sistem 2+
naloge proizvajalcanaloge imenovanega organa
 • Določitev tipa proizvoda
 • Tovarniška kontrola proizvodnje
 • Preskušanje vzorcev v skladu z predpisanim programom preskušanja
 • Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje na osnovi:
  • Začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje
  • Stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje

Naloga Igmata je, da na podlagi uspešno opravljenega začetnega preverjanja izda certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje. Njegovo veljavnost podaljšuje z rednimi kontrolnimi pregledi za nadzor skladnosti. Proizvajalec poda Izjavo o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda.

Sistem 1
naloge proizvajalcanaloge imenovanega organa
 • Tovarniška kontrola proizvodnje
 • Preskušanje vzorcev, ki jih proizvajalec odvzame v proizvodnem obratu, skladno s predpisanim programom preskušanja
 • Določitev tipa proizvoda
 • Začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje
 • Stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje

Naloga Igmata je, da na podlagi uspešno opravljenega začetnega preverjanja izda certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda. Njegovo veljavnost podaljšuje z rednimi kontrolnimi pregledi za nadzor skladnosti. Proizvajalec poda Izjavo o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda.

Konkretne zahteve za posamezne proizvode navajajo veljavne tehnične specifikacije.

Vsak proizvajalec gradbenih proizvodov mora v svojem obratu vpeljati ustrezno tovarniško kontrolo proizvodnje, ali za to pooblastiti usposobljen zunanji laboratorij in izvajati ostale predpisane naloge.

Na podlagi pisnega zahtevka za certificiranje Igmat začne predpisani postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Proizvajalec na podlagi pridobljenega certifikata izda Izjavo o lastnostih za vsako proizvedeno vrsto materiala, s katero jamči za skladnost s predpisanim veljavnim standardom.

Za vzpostavitev prvih stikov in pridobitev podrobnejših informacij o postopku za pridobitev certifikata se obrnite na našo certifikacijsko službo.

Pridobitev certifikata za neregulirano in prostovoljno področje

Igmat želi predvsem na nereguliranih področjih uveljaviti svoj znak skladnosti. Proizvajalec se za pridobitev tega znaka odloča prostovoljno.

Vsak proizvajalec, po uspešno opravljenem postopku ugotavljanja skladnosti, pridobi ta znak:

 • za tista področja, ki niso zakonsko regulirana (ni harmoniziranih ali neharmoniziranih standardov), so pa na razpolago javno dostopne tehnične specifikacije, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije,
 • če želi vzpostaviti višji nivo ugotavljanja skladnosti, kot ga predpisuje evropska ali nacionalna zakonodaja (npr. certificiranje po sistemu 2+ namesto 4),
 • če je iz svojih komercialnih razlogov ocenil, da se bo z dodatnim potrdilom povečalo zaupanje naročnikov v kakovost njegovih proizvodov.

Za vzpostavitev prvih stikov in pridobitev podrobnejših informacij o postopku za pridobitev znaka skladnosti se obrnite na našo certifikacijsko službo.