01/586 26 00

Osnovne informacije

Na oddelku za beton in konstrukcije izvajamo številne standardne in nestandardne, terenske in laboratorijske ter porušne in neporušne preiskave svežega in strjenega betona ter drugih materialov s cementnim vezivom, preiskave armaturnega jekla, preiskave različnih betonskih in jeklenih konstrukcijskih elementov itd. Izvajamo kontrole proizvodne sposobnosti betonarn, ukvarjamo se z vpeljavo novih preiskav svežih in strjenih materialov na bazi cementa in z razvojem ter aplikacijo novih tehnologij s področja betona. Naročnikom nudimo svetovanje s področja tehnologije betona in izdelavo strokovnih mnenj in analiz.

Izvajamo preskuse tesnosti kanalizacijskih sistemov, kontrolo sidranja, monitoringe objektov v vplivnem območju gradbišč, redne, glavne in detajlne preglede vseh vrst premostitvenih objektov in drugih inženirskih konstrukcij itd. V sklopu notranjih in zunanjih kontrol kakovosti izvajamo kontrolo betonerskih del, kontrolo različne opreme na cestah, železnicah in premostitvenih objektih (varnostne ograje, sistemi odvodnjavanja, ležišča, dilatacije), kontrolo različnih kovinskih konstrukcij itd. Izvajamo statično potresne analize inženirskih objektov, pripravljamo projekte sanacije, pregledujemo različne tehnološke elaborate, izvajamo različne razvojno-raziskovalne projekte in izobražujemo kadre na področju betonske tehnologije in konstrukcij.

Storitve, dela in naloge (beton)

 • Izvajanje zunanje in notranje kontrole:
  • kamenega agregata
  • cementa
  • svežega in strjenega betona
  • proizvodne sposobnosti betonarn
  • injekcijskih, sidrnih in kontaktnih mas
  • različnih betonerskih del
 • Laboratorijske preiskave svežega in strjenega betona v skladu z veljavnimi standardi
 • Projektiranje sestave svežega betona
 • Preiskave različnih betonskih izdelkov in polizdelkov ter preiskave ostalih gradbenih materialov
 • Preizkus tesnosti kanalizacijskih sistemov
 • Nedestruktivne preiskave kvalitete betona v konstrukciji in izdelava poročil o kvaliteti vgrajenega betona
 • Detajlni pregledi zahtevnejših inženirskih objektov
 • Izdelava projektov sanacije betonskih objektov ter izvajanje notranje in zunanje kontrole sanacijskih del
 • Svetovanje in izobraževanje s področja tehnologije betona
 • Uvedba novih, naprednejših eksperimentalnih preiskav ter izvedba različnih razvojno-raziskovalnih projektov materialov na bazi cementa

Storitve, dela in naloge (konstrukcije)

 • Izvajanje detajlnih pregledov zahtevnejših gradbenih objektov:
  • kontrola vgrajene armature (razpored, debelina zaščitnega sloja betona, korozija, kontrola prednapete armature)
  • določitve kvalitete vgrajenega betona (tlačna trdnost, vsebnost kloridov in sulfatov, stopnja karbonizacije, prepustnost betona za prodor agresivnih snovi, itd.)
  • kontrola stanja in kvalitete opreme objektov (dilatacije, ležišča, ograje, itd.)
  • kontrola kvalitete zvarov, vijačnih zvez in konstrukcijskega jekla
  • določitev natezne trdnosti konstrukcijskega jekla
  • meritve debeline antikorozijske zaščite
  • detajlni vizualni pregledi konstrukcij z identifikacijo poškodb, določitvijo njihove intenzitete in vzroka nastanka ter pripravo katastra poškodb
 • Izdelava predlogov sanacije konstrukcij in priprava elaboratov sanacije
 • Izvajanje monitoringov objektov v vplivnem območju gradbišč
 • Laboratorijske preiskave različnih konstrukcijskih elementov in opreme objektov
 • Izvajanje naprednejših meritev in numerično modeliranje različnih lastnosti vgrajenih materialov
 • Razvoj in vpeljava novih, naprednejših preiskav gradbenih materialov
 • Izobraževanje zaposlenih in naročnikov