01/586 26 00

Raziskave in razvoj

Vlaganje v raziskave in razvoj predstavlja pomembno vejo strategije inštituta IGMAT. Temu primerno velik del sredstev namenjamo nakupu, vzdrževanju in posodabljanju vrhunske raziskovalne opreme, vlagamo v izobraževanje zaposlenih, aktivno sodelujemo pri številnih domačih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektih, na podlagi rezultatov lastnega eksperimentalnega in numeričnega dela objavljamo znanstvene prispevke v najpomembnejših svetovnih revijah s področja gradbenih materialov, aktivno sodelujemo s fakultetami in drugimi slovenskimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami, izdelujemo raziskovalne naloge za številne domače in tuje naročnike itd. Naši zaposleni, vključeni v Raziskovalno skupino IGMAT evidentirano pri Agenciji za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so svetovno priznani strokovnjaki in raziskovalci s področja preiskav gradbenih materialov. Aktivno sodelujemo praktično na vseh domačih in številnih tujih znanstvenih in strokovnih konferencah, simpozijih in delavnicah s področja gradbeništva in smo člani številnih domačih in tujih znanstveno strokovnih organizacij.

Oddelek za raziskave in razvoj se prepleta z vsemi drugimi oddelki inštituta, saj poleg predhodno omenjenih aktivnosti razvijamo in izvajamo napredne preiskave različnih gradbenih materialov, skrbimo za brezhibno delovanje opreme, izvajamo interne in eksterne kalibracije in umerjanje merilne opreme, izvajamo izobraževanja zaposlenih in naših naročnikov, itd.

Zavedamo se, da je vlaganje v vse naštete dejavnike področja raziskav in razvoja ključnega pomena za kvalitetno, visoko strokovno, nepristransko in ažurno izvajanje vseh naših aktivnosti, kar je naša osnovna filozofija, pomembna odlika in konkurenčna prednost.

Storitve, dela in naloge oddelka

  • vpeljava in analiza novih preiskav, predpisanih v standardih
  • uvajanje novih (nedestruktivnih) preiskav lastnosti materialov
  • numerično modeliranje lastnosti materialov
  • ravnanje z opremo (izbira, sprejem in uvajanje nove, preverjanje delovanja)
  • izvajanje kalibracij interne opreme

Ultra-Rec

Igmat skupaj s partnerjem Varis Lendava sodeluje v razvojnem projektu z naslovom Razvoj trajnostnega gradbenega elementa na osnovi reciklata odpadnega betona ULTRA-REC. Osnovni namen projekta je razvoj ultra lahkih in vrhunsko izolativnih predpripravljenih betonskih elementov na osnovi reciklata odpadnega materiala. Razvijamo nov, inovativen material s cementnim vezivom z najvišjo izolativnostjo in najnižjo specifično težo glede na primerljive materiale v panogi na svetu, narejen z visoko vsebnostjo reciklata, ki ostane pri lastni proizvodnji gotovih kopalnic.

Osnovna naloga Igmata je projektiranje sestave betonskih mešanic s ciljem doseganja optimalne vgradljivosti in mehanskih lastnosti betona na eni ter optimalnega deleža reciklata in dodatkov v sestavi betonske mešanice na drugi strani. V sklopu obsežnega eksperimentalnega dela izdelujemo večje število betonskih mešanic in preizkušancev, izvajamo številne standardne in napredne preiskave svežega, strjujočega in strjenega betona za ugotavljanje lastnosti betona v svežem in strjenem stanju ter preiskave na konkretnih elementih, izdelanih in razvitih betonskih mešanic. Za analizo rezultatov uporabljamo napredne statistične tehnike. Rezultati projekta bodo pomembno pripomogli k postavljanju novih trendov v industriji razvoja gotovih kopalnic in še dodatno povečali dodatno vrednost in prepoznavnost obeh sodelujočih podjetij.

Constrain

Igmat je sodeloval pri projektu »Razširjanje in uporaba inovativnih strategij za potresno zaščito zidanih stavb« - CONSTRAIN v sklopu projekta Interreg Italija – Slovenija

Igmat je v obdobju 2020-2022 aktivno sodeloval pri projektu »Razširjanje in uporaba inovativnih strategij za potresno zaščito zidanih stavb« - CONSTRAIN v sklopu projekta Interreg Italija – Slovenija kot eden izmed partnerjev v konzorciju šestih partnerjev (3 iz Slovenije in 3 iz Italije). Poglavitna vloga Igmata je bila diseminacija rezultatov projekta, priprava foto in video gradiv, pregled trenutnih tehnik in možnosti izvajanja utrjevanja zidanih stavb, izvedba konferenc in predavanj v sklopu projekta itd.

V okviru predmetnega projekta je bil Igmat deležen sofinaciranja stroškov udeležencev na projektu in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem preiskav, vezanih na projekt, za kar se iskreno zahvaljujemo.

Constrain