01/586 26 00
 StandardObmočjeMaterialiDodatna opredelitev preskusa
SIST EN 932-1:1999SIST EN 932-1:1999 Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenjazemljine, kamnine, agregati, stabilizirani materiali / soil, rock,aggregates, stabile materials
razen točk 8.4, 8.6
except points 8.4, 8.6
SIST EN 933-1:2012SIST EN 933-1:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje zrnavosti - Metoda sejanjaagregati, stabilizirani materiali, zemljine / aggregates, stabile material, soil
brez aneksa A /
except Annex A
SIST EN 933-3:2012SIST EN 933-3:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje oblike zrn - Modul ploščatostiagregati / aggregates
SIST EN 933-4:2008SIST EN 933-4:2008 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje oblike zrn - Modul oblikeagregati / aggregates
SIST EN 933-5:2023SIST EN 933-5:2023 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega in mešanega agregataagregati / aggregates
SIST EN 933-8:2012+A1:2015SIST EN 933-8:2012+A1:2015 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peskaagregati / aggregates
SIST EN 933-9:2022SIST EN 933-9:2022 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 9. del: Ugotavljanje finih delcev - Preskus z metilen modrimagregati / aggregates
SIST EN 933-10:2009SIST EN 933-10:2009 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 10. del: Ugotavljanje finih delcev - Zrnavost kamene moke (sejanje z zračnim curkom)agregati / aggregates
SIST EN 1097-1:2011SIST EN 1097-1:2011 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro Deval)agregati / aggregates
tirna greda / railway ballast
SIST EN 1097-2:2020SIST EN 1097-2:2020 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenjuagregati / aggregates
tirna greda / railway ballast
Los Angeles test
SIST EN 1097-5:2008SIST EN 1097-5:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje vode s sušenjem v prezračevanem sušilnikuagregati, zemljine / aggregates, soil
SIST EN 1097-6:2022SIST EN 1097-6:2022 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vodeagregati / aggregatestočke 7, 8 in 9 in dodatek B
points 7, 8, 9 and annex B
SIST EN 1367-2:2010SIST EN 1367-2:2010 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov - 2. del: Preskus z magnezijevim sulfatomagregati / aggregates
SIST EN 1744-1:2010+A1:2013SIST EN 1744-1:2010+A1:2013 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analizaagregati, zemljine / aggregates, soiltočka 15.1
point 15.1
SIST EN ISO 17892-1:2015SIST EN ISO 17892-1:2015 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 1. del: Ugotavljanje vlažnostizemljine / soil
SIST EN 13286-2:2010; SIST EN 13286-2:2010/AC:2013SIST EN 13286-2:2010 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju
SIST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju
zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
v laboratoriju Ljubljana: celotni obseg preiskave
in laboratory Ljubljana: all scope of standard
v laboratoriju Maribor: dodatek A - samo cilindri 100 in 150 mm
in laboratory Maribor: Annex A - 100 and 150 mm cylinder only
SIST EN 13286-47:2022SIST EN 13286-47:2022 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 47. del: Preskusna metoda za ugotavljanje kalifornijskega indeksa nosilnosti (CBR), neposrednega indeksa nosilnosti (IBI) in linearnega nabrekanja
TSC 06.711:2001TSC 06.711:2001 Meritev gostote in vlage - Postopek z izotopskim merilnikomzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialovzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
Modul stisljivosti ME / Modulus of compressibility ME
točke / points: 4.2.4, 5.2.2.3, 5.2.3.3, 6.1, 6.2.3
TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialovzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materialsStatični deformacijski modul Evs / Static modulus of deformation Evs
točke/points: 4.2.2, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 6.1, 6.2.1
TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialovzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
Dinamični deformacijski modul Evd / Dynamic modulus of deformation Evd
točke / points 4.2.3, 5.2.2.2, 5.2.3.2, 6.1, 6.2.2
SIST EN 13036-4:2011SIST EN 13036-4:2011 Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu - Preskus z nihalompovozne in pohodne površine / road and pedestrian surfaces
cestne talne označbe / road markings
TSC 06.620:2002TSC 06.620:2002 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnostpohodne in povozne površine / pedestrian and road surfacestočke/points: 5.3, 6, 6.3
SIST EN 12697-1:2020SIST EN 12697-1:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 1. del: Topni delež vezivaasfalt / asphalt
samo postopek po 5.5.2 in dodatek B.2.1 /
only procedure 5.5.2 and Annex B.2.1
SIST EN 12697-2:2015; SIST EN 12697-2:2015+A1:2019SIST EN 12697-2:2015 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti
SIST EN 12697-2:2015+A1:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti
asfalt / asphalt
SIST EN 12697-5:2019SIST EN 12697-5:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 5. del: Ugotavljanje največje gostoteasfalt / asphaltrazen točk 9.3, 9.4
except points 9.3, 9.4
SIST EN 12697-6:2020SIST EN 12697-6:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 6. del: Ugotavljanje prostorninske gostote bitumenskih preskušancevasfalt / asphalt
samo postopek B in D
only procedure B and D
SIST EN 12697-8:2019SIST EN 12697-8:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 8. del: Ugotavljanje značilnosti votlin v bitumenskih preskušancihasfalt / asphalt

SIST EN 12697-12:2018SIST EN 12697-12:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 12. del: Ugotavljanje občutljivosti bitumenskih preskušancev za vodoasfalt / asphalt
metoda A
method A
SIST EN 12697-13:2018SIST EN 12697-13:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 13. del: Merjenje temperatureasfalt / asphalt
brez točk 2.3, 3.2 in 4.2 (infrardeči termometer)
except points 2.3, 3.2 in 4.2 (infrared-thermometer)
SIST EN 12697-17:2017SIST EN 12697-17:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 17. del: Obraba delcev poroznih asfaltnih preskušancevasfalt / asphalt
SIST EN 12697-18:2017SIST EN 12697-18:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 18. del: Odtekanje vezivaasfalt / asphalt
samo 2. del (metoda s čašo)
only part 2 (Beaker method)
SIST EN 12697-22:2020SIST EN 12697-22:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 22. del: Preskus nastajanja kolesnicasfalt / asphaltsamo po postopku iz točke 8.3
only procedure in point 8.3

metoda B
method B
SIST EN 12697-23:2018SIST EN 12697-23:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 23. del: Ugotavljanje posredne natezne trdnosti bitumenskih preskušancevasfalt / asphalt
SIST EN 12697-27:2017SIST EN 12697-27:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 27. del: Vzorčenjeasfalt / asphalttočke / points: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.3, 4.7, 4.8

SIST EN 12697-29:2020SIST EN 12697-29:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 29. del: Ugotavljanje mer bitumenskega preskušancaasfalt / asphalt
SIST EN 12697-34:2020SIST EN 12697-34:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 34. del: Preskus po Marshalluasfalt / asphaltrazen točk 3.3, 7.1
except points 3. 3, 7. 1
SIST EN 12697-36:2022SIST EN 12697-36:2022 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 36. del: Ugotavljanje debeline bitumenskega voziščaasfalt / asphalt
samo točka 4.1 (porušno ugotavljanje)
only point 4.1 (destructive testing)
SIST EN 12697-48:2022SIST EN 12697-48:2022 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 48. del: Zlepljenost plasti35 kNasfaltna plast/asphalt layer4.3 Strižni preskus zlepljenosti (SBT)
ASTM D 2950-09ASTM D 2950-09 Standard Test Method for Density of Bituminous Concrete in Place by Nuclear Methodsasfalt / asphalt
SIST EN 1426:2015SIST EN 1426:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje penetracije z iglopenetracija pri 25°C do 200 mm/10 / penetration at 25°C till 200 mm/10bitumen / bitumen
SIST EN 1427:2015SIST EN 1427:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje zmehčišča - Metoda prstana in kroglicebitumen / bitumen
SIST EN 12593:2015SIST EN 12593:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje pretrgališča po Fraassubitumen / bitumen
DIN 52013:2007DIN 52013:2007 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Duktilitätduktilnost pri 25°C do 100 cm / ductility at 25°C till 100 cmbitumen / bitumen
SIST EN 13398:2018SIST EN 13398:2018 Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje elastičnega povratka modificiranih bitumnovbitumen / bitumen
SIST EN 1928:2001SIST EN 1928:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje vodotesnostimetoda A: do 10 kPa / method A: till 10 kPabitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheetsmetoda A, metoda B: primeru spora se standard ne uporablja
method A, method B: not in case of dispute
SIST EN 1931:2001; SIST EN 1931:2001/AC:2001SIST EN 1931:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare
SIST EN 1931:2001/AC:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare
bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheets
ISO 2479:1972ISO 2479:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of matter insoluble in water or in acid and preparation of principal solutions for other determinationstehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2480:1972ISO 2480:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of sulphate content - Barium sulphate gravimetric methodtehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2481:1973ISO 2481:1973 Sodium chloride for industrial use - Determination of halogens, expressed as chlorine - Mercurimetric methodtehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2483:1973ISO 2483:1973 Sodium chloride for industrial use - Determination of the loss of mass at 110°Ctehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
SIST EN 1436:2018SIST EN 1436:2018 Materiali za označevanje vozišča - Lastnosti označb in preskusne metodeCestne talne označbe / Road markingDodatek A / Annex A
Dodatek B, brez tč. B.7 / Annex B, point B.7 excluded
Dodatek C / Annex C
SIST EN 12899-1:2008SIST EN 12899-1:2008 Stalna vertikalna cestna signalizacija - 1. del: Stalni prometni znakiprometni znaki /
road signs
samo postopki po 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2
only procedures 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2
SIST EN 12697-3:2013+A1:2019SIST EN 12697-3:2013+A1:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 3. del: Ugotavljanje deleža veziva: rotacijski uparjalnikBitumenske zmesi / Bituminous mixtures
SIST EN ISO 6892-1:2020SIST EN ISO 6892-1:2020 Kovinski materiali - Natezni preskus - 1. del: Metoda preskušanja pri sobni temperaturi (ISO 6892-1:2019)kovinski materiali /
metallic materials
SIST EN ISO 7438:2021SIST EN ISO 7438:2021 Kovinski materiali - Upogibni preskus (ISO 7438:2020)0 - 180°kovinski materiali /
metallic materials
SIST EN 12350-1:2019SIST EN 12350-1:2019 Preskušanje svežega betona - 1. del: Vzorčenje in naprave za preskušanjesveži beton /
fresh concrete
SIST EN 12350-2:2019SIST EN 12350-2:2019 Preskušanje svežega betona - 2. del: Preskus s posedom stožcaZa betone s predvideno konsistenco med 10 mm in 210 mm.sveži beton /
fresh concrete
SIST EN 12350-5:2019SIST EN 12350-5:2019 Preskušanje svežega betona - 5. del: Preskus z razlezomMetoda primerna za merjenje razleza med 340 mm in 620 mmsveži beton /
fresh concrete
SIST EN 12350-6:2019SIST EN 12350-6:2019 Preskušanje svežega betona - 6. del: Gostotasveži beton /
fresh concrete
izvajanje samo v laboratoriju
only in laboratory
SIST EN 12350-7:2019SIST EN 12350-7:2019 Preskušanje svežega betona - 7. del: Vsebnost zraka - Metode s pritiskomsveži beton / fresh concreterazen točke 5
except point 5
SIST EN 12390-3:2019SIST EN 12390-3:2019 Preskušanje strjenega betona - 3. del: Tlačna trdnost preskušancevstrjeni beton /
hardened concrete
v Mariboru ne za valjaste vzorce
in Maribor not for cylindres
SIST EN 12390-5:2019SIST EN 12390-5:2019 Preskušanje strjenega betona - 5. del: Upogibna trdnost preskušancevstrjeni beton /
hardened concrete
SIST EN 12390-6:2024SIST EN 12390-6:2024 Preskušanje strjenega betona - 6. del: Natezna razcepna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-7:2019; SIST EN 12390-7:2019/AC:2021SIST EN 12390-7:2019 Preskušanje strjenega betona - 7. del: Gostota strjenega betona
SIST EN 12390-7:2019/AC:2021 Preskušanje strjenega betona - 7. del: Gostota strjenega betona
strjeni beton /
hardened concrete
v laboratoriju Maribor: samo po točkah 6.6 in 6.7 /
in laboratory Maribor: only points 6.6 and 6.7
SIST EN 12390-8:2019SIST EN 12390-8:2019 Preskušanje strjenega betona - 8. del: Globina vpijanja vode pod pritiskomstrjeni beton /
hardened concrete
SIST 1026:2016SIST 1026:2016 Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206strjeni beton / hardened concretedodatek ND (NOZT) in dodatek NE (OPZT)
annex ND and annex NE
SIST EN 12504-1:2019; SIST EN 12504-1:2019/AC:2021SIST EN 12504-1:2019 Preskušanje betona v konstrukcijah - 1. del: Izvrtani preskušanci - Jemanje, pregled in tlačni preskus
SIST EN 12504-1:2019/AC:2021 Preskušanje betona v konstrukcijah - 1. del: Izvrtani preskušanci - Jemanje, pregled in tlačni preskus
vgrajeni beton / build in concrete
SIST EN 445:2008SIST EN 445:2008 Injekcijska masa za prednapete kable - Preskusne metodeinjekcijske mase / grouttočka 4.3.1 / point 4.3.1: Pretočnost / Fluidity test. Cone method
točka 4.4 / point 4.4: Metoda nagnjene cevi / Inclined tube test
točka 4.5 / point 4.5: Wickov test /Wick-induced test
točka 4.6 / point 4.6: Preiskava tlačne trdnosti / Compressive strenght test (samo v laboratoriju / only in laboratory)
točka 4.7 / point 4.7: Preiskava gostote / Density test
SIST EN 1542:2000SIST EN 1542:2000 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Merjenje odtržne trdnostimateriali za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
materials for the protection and repair of concrete structures
točka 7 / point 7
SIST EN 1338:2003; SIST EN 1338:2003/AC:2006SIST EN 1338:2003 Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1338:2003/AC:2006 Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
tlakovci iz betona / concrete paving blocks
dodatek C, E, F, J
Annex C, E, F, J
SIST EN 1433:2003; SIST EN 1433:2003/A1:2005; SIST EN 1433:2003/AC:2005SIST EN 1433:2003 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
SIST EN 1433:2003/A1:2005 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1433:2003/AC:2005 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti
v točki 9.1.4 do 400 kN / in point 9.1.4: till 400 kN
elementi padavinske kanalizacije / drainage channels elements
točke / points: 9.2.1, 9.3.6, 9.1.4.1, 9.1.4.2.1, 9.1.4.2.2
SIST EN 1610:2015SIST EN 1610:2015 Gradnja in preskušanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijocevni vodi, jaški / pipelines for drains, manholes
točke 13, 13.2: Preskus tesnosti z zrakom / points 13, 13.2: testing with air
točke 13, 13.3: Preskus tesnosti z vodo / points 13, 13.3: testing with water
SIST EN 805:2000SIST EN 805:2000 Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in delevodovodne cevi in sistemi / water supply pipelines and systems
točka 11.3
point 11.3
ÖNORM B 2503:2017ÖNORM B 2503:2017 Kanalanlagen — Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb; Ergänzende Bestimmungen zu ÖNORM EN 476, ÖNORM EN 752 und ÖNORM EN 1610objekti, bazeni, lovilci olj /
reservoirs, oil separators
točka 7.5.5
point 7.5.5
SIST EN 16932-3:2018SIST EN 16932-3:2018 Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj stavb - Črpalni sistemi - 3. del: Vakuumski sistemikanalizacijske cevi in sistemi /
sewerage pipelines and systems

Točka 12.3, Sprememba podtlaka
Point 12.3, Change in vacuum
HRN EN 805:2005 (istovetno / equaly EN 805:2000)HRN EN 805:2005 (istovetno / equaly EN 805:2000) Opskrba vodom -- Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000)vodovodne cijevi i sistemi / water supply pipelines and systemstočka 11.3
point 11.3
HRN EN 1610:2015 (istovetno / equaly EN 1610:2015)HRN EN 1610:2015 (istovetno / equaly EN 1610:2015) Polaganje i ispitivanje odvoda i kanalizacijskih cijevi (EN 1610:2015)cjevovodi za odvode, šahtovi / pipelines for drains, manholestočke 13, 13.2: Ispitivanje zrakom / points 13, 13.2: testing with air
točke 13, 13.3: Ispitivanje vodom / points 13, 13.3: testing with water