01/586 26 00

Osnove certificiranja

Potrdilo o priglasitvi

Igmat se na osnovi svoje poslovne politike aktivno vključuje v pogoje gospodarjenja in certificiranja gradbenih proizvodov po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Zato smo si prizadevali izpolniti vse potrebne zahteve in že v marcu 2004 postali priglašeni organ pri Evropski komisiji. Le-ta je na predlog Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije imenovala Igmat d.d. za priglašeni organ (notified body) za Direktivo Sveta Evrope o gradbenih proizvodih (CPD, 89/106/EEC) in nam dodelila številko imenovanja 1373. S tem je Igmat pridobil pravico do podeljevanja certifikatov o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje v obratu po sistemu 2+.

V Uradnem listu Evropske unije št. 88 z dne 4. aprila 2011 je bila objavljena nova Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (na kratko CPR). Uredba se v celoti uporablja od 1. julija 2013, ko je nadomestila Direktivo o gradbenih proizvodih.

Z imenovanjem je Igmat dobil mednarodno potrditev svoje strokovne usposobljenosti in enakopravno mesto med sorodnimi evropskimi inštitucijami. Slovenskim in tujim proizvajalcem gradbenih proizvodov, ki želijo prodajati svoje izdelke na trgih držav Evropske unije, lahko izvaja postopke za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti za pridobitev oznake CE, kjer Regulativa zahteva sodelovanje priglašene zunanje institucije za certificiranje.

Igmat je skozi leta svojo dejavnost razširil na različne sisteme certificiranja (2+, 1, 3) in številna področja gradbenih proizvodov, kot so betoni, betonski zidaki, dimniki, asfalti, hidroizolacijski trakovi, zidne preklade, bitumni in bitumenska veziva, montažni betonski izdelki, pokrovi jaškov, prometna signalizacija, padavinska kanalizacija, itd.

Igmat izvaja, skladno z nacionalno zakonodajo (ZGPro-1), dejavnosti certificiranja tudi na reguliranih neharmoniziranih področjih, za kar je prav tako pridobil imenovanja s strani resornega ministrstva.

Za neregulirana, prostovoljna področja certificiranja, podeljuje prostovoljni certifikat, ki ga označuje z znakom skladnosti IGMAT-a.

CE označevanje gradbenih proizvodov