Scope of acreditation SIST EN ISO/IEC 17025
 StandardRangeMaterialsAdditional description of test
SIST EN 932-1:1999zemljine, kamnine, agregati, stabilizirani materiali / soil, rock,aggregates, stabile materials
razen točk 8.4, 8.6
except points 8.4, 8.6
SIST EN 932-3:1999; SIST EN 932-3:1999/A1:2004agregati, kamnine /aggregates, rocks
SIST EN 933-1:2012agregati, stabilizirani materiali, zemljine / aggregates, stabile material, soil
brez aneksa A /
except Annex A
SIST EN 933-3:2012agregati / aggregates
SIST EN 933-4:2008agregati / aggregates
SIST EN 933-5:1999; SIST EN 933-5:1999/A1:2005agregati / aggregates
SIST EN 933-8:2012+A1:2015agregati / aggregates
SIST EN 933-8:2000agregati / aggregates
SIST EN 933-10:2009agregati / aggregates
SIST EN 1097-1:2011agregati / aggregates
SIST EN 1097-2:2010agregati / aggregatesLos Angeles test
Los Angeles test
SIST EN 1097-4:2008agregati / aggregates
SIST EN 1097-5:2008agregati, zemljine / aggregates, soil
SIST EN 1097-6:2013agregati / aggregatestočke 7, 8 in 9
points 7, 8, 9
SIST EN 1367-2:2010agregati / aggregates
SIST EN 1744-1:2010+A1:2013agregati, zemljine / aggregates, soiltočka 15.1
point 15.1
SIST EN 13286-2:2010; SIST EN 13286-2:2010/AC:2013zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
v laboratoriju Ljubljana: celotni obseg preiskave
in laboratory Ljubljana: all scope of standard
v laboratoriju Maribor: dodatek A - samo cilindri 100 in 150 mm
in laboratory Maribor: Annex A - 100 and 150 mm cylinder only
DIN 18127:2012zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
v laboratoriju Ljubljana: celotni obseg preiskave
in laboratory Ljubljana: all scope of standard
v laboratoriju Maribor: samo cilindri 100 in 150 mm
in laboratory Maribor: 100 and 150 mm cylinder only
SIST EN 13286-47:2012zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
SIST EN ISO 17892-1:2015zemljine / soil
TSC 06.711:2001zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
TSC 06.720:2003zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
Modul stisljivosti ME / Modulus of compressibility ME
točke / points: 4.2.4, 5.2.2.3, 5.2.3.3, 6.1, 6.2.3
TSC 06.720:2003zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materialsStatični deformacijski modul Evs / Static modulus of deformation Evs
točke/points: 4.2.2, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 6.1, 6.2.1
TSC 06.720:2003zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
Dinamični deformacijski modul Evd / Dynamic modulus of deformation Evd
točke / points 4.2.3, 5.2.2.2, 5.2.3.2, 6.1, 6.2.2
SIST EN 13036-4:2011povozne in pohodne površine / road and pedestrian surfaces
cestne talne označbe / road markings
vključno z mertivami drsnosti talnih označb v povezavi s SIST EN 1436:2018, točka 4.5
road markings measuring included in connection with EN 1436:2018, point 4.5
TSC 06.620:2002pohodne in povozne površine / pedestrian and road surfacestočke/points: 5.3, 6, 6.3
SIST EN 12697-1:2012asfalt / asphalt
samo postopek po 5.5.2 in dodatek B.2.1 /
only procedure 5.5.2 and Annex B.2.1
SIST EN 12697-2:2015asfalt / asphalt
SIST EN 12697-5:2019asfalt / asphaltrazen točk 9.3, 9.4
except points 9.3, 9.4
SIST EN 12697-6:2012asfalt / asphalt
samo postopek B in D
only procedure B and D
SIST EN 12697-8:2019asfalt / asphalt

SIST EN 12697-12:2018asfalt / asphalt
metoda A
method A
SIST EN 12697-13:2018asfalt / asphalt
brez točk 2.3, 3.2 in 4.2 (infrardeči termometer)
except points 2.3, 3.2 in 4.2 (infrared-thermometer)
SIST EN 12697-17:2017asfalt / asphalt
SIST EN 12697-18:2017asfalt / asphalt
samo 2. del (metoda s čašo)
only part 2 (Beaker method)
SIST EN 12697-22:2004+A1:2007asfalt / asphaltsamo po postopku iz točke 8.3
only procedure in point 8.3

metoda B
method B
SIST EN 12697-23:2018asfalt / asphalt
SIST EN 12697-29:2004asfalt / asphalt
SIST EN 12697-27:2017asfalt / asphalttočke / points: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.3, 4.7, 4.8

SIST EN 12697-34:2012asfalt / asphalt
SIST EN 12697-36:2004asfalt / asphalt
samo točka 4.1 (porušno ugotavljanje)
only point 4.1 (destructive testing)
ASTM D 2950-09asfalt / asphalt
SIST EN 1426:2015penetracija pri 25°C do 200 mm/10 / penetration at 25°C till 200 mm/10bitumen / bitumen
SIST EN 1427:2015bitumen / bitumen
SIST EN 12593:2015bitumen / bitumen
DIN 52013:2007duktilnost pri 25°C do 100 cm / ductility at 25°C till 100 cmbitumen / bitumen
SIST EN 13398:2018bitumen / bitumen
SIST EN 1928:2001metoda A: do 10 kPa / method A: till 10 kPa
bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheets
metoda A, metoda B
method A, method B
SIST EN 1931:2001; SIST EN 1931:2001/AC:2001bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheets
ISO 2479:1972tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2480:1972tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2481:1973tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2483:1973tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
SIST EN 1436:2018Cestne talne označbe / Road marking
dodatek A, dodatek B, brez točke B.7 in dodatek D
Annex A, Annex B, point B.7 exclouded and Annex D

SIST EN 12899-1:2008samo postopki po 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2
only procedures 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2
SIST EN 933-9:2009+A1:2013agregati / aggregates
SIST EN 12697-3:2013+A1:2019Bitumenske zmesi / Bituminous mixtures
SIST EN 1097-7:2008agregati / aggregates
SIST EN 12350-1:2019
SIST EN 12350-2:2019Za betone s predvideno konsistenco med 10 mm in 210 mm.
SIST EN 12350-5:2019Metoda primerna za merjenje razleza med 340 mm in 620 mm
SIST EN 12350-6:2019izvajanje samo v laboratoriju
only in laboratory
SIST EN 12350-7:2019sveži beton / fresh concreterazen točke 5
except point 5
SIST EN 12390-3:2019v Mariboru ne za valjaste vzorce
in Maribor not for cylindres
SIST EN 12390-5:2019
SIST EN 12390-6:2010strjeni beton / hardened concrete
SIST EN 12390-7:2019v laboratoriju Maribor: samo po točkah 6.6 in 6.7 /
in laboratory Maribor: only points 6.6 and 6.7
SIST EN 12390-8:2019
SIST-TS CEN/TS 12390-9:2017strjeni beton / hardened concretesamo točka 5
only point 5
SIST-TP CEN/TR 15177:2006samo točka 7
only point 7
SIST 1026:2016strjeni beton / hardened concretedodatek ND (NOZT) in dodatek NE (OPZT)
annex ND and annex NE
SIST EN 12504-1:2019vgrajeni beton / build in concrete
SIST EN 445:2008injekcijske mase / grout
točka 4.3.1 / point 4.3.1: Pretočnost / Fluidity test. Cone method
točka 4.4 / point 4.4: Metoda nagnjene cevi / Inclined tube test
točka 4.5 / point 4.5: Wickov test /Wick-induced test
točka 4.7 / point 4.7: Preiskava gostote / Density test

točka 4
SIST EN 1542:2000materiali za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
materials for the protection and repair of concrete structures
točka 7 / point 7
SIST EN 1338:2003; SIST EN 1338:2003/AC:2006tlakovci iz betona / concrete paving blocks
dodatek C, E, F, J
Annex C, E, F, J
SIST EN 1433:2003; SIST EN 1433:2003/A1:2005; SIST EN 1433:2003/AC:2005v točki 9.1.4 do 400 kN / in point 9.1.4: till 400 kN
elementi padavinske kanalizacije / drainage channels elements
točke / points: 9.2.1, 9.3.6, 9.1.4.1, 9.1.4.2.1, 9.1.4.2.2
SIST EN 846-9:2016preklade / lintels
SIST EN 1091:2000kanalizacijske cevi in sistemi / sewerage pipelines and systems
točka 7.2
point 7.2
SIST EN 1610:2015cevni vodi, jaški / pipelines for drains, manholes
točke 13, 13.2: Preskus tesnosti z zrakom / points 13, 13.2: testing with air
točke 13, 13.3: Preskus tesnosti z vodo / points 13, 13.3: testing with water
SIST EN 805:2000vodovodne cevi in sistemi / water supply pipelines and systems
točka 11.3
point 11.3
ÖNORM B 2503:2017
SIST EN ISO 6892-1:2020betonska jekla / concreted steel

SIST EN ISO 7438:2016(0 – 180)°betonska jekla / concreted steel